Implementing services

Metodyki zarządcze to najbardziej rozbudowane metodyki, obejmujące szereg aspektów formalnych. Stanowią zbiór najlepszych praktyk, stosowanych w trakcie realizacji projektów. Można je stosować w każdej branży, bez względu na rodzaj i skalę projektu.

PMBoK

Project Management Body of Knowledge (PMBoK) – metodyka, której właścicielem jest PMI (Project Management Institute), organizacja zrzeszająca specjalistów zajmujących się zarządzaniem projektami. PMBoK stanowi zbiór dobrych praktyk w ramach określonych obszarów wiedzy. PMI powstała w USA w 1969r.; pierwsza edycja PMBoK została opublikowana w 1987r., najnowsza edycja nr 5 w 2013r. Na PMBoK składa się 47 procesów zawartych w 5 grupach i 10 obszarach wiedzy.

Grupy procesów zarządzania:

– grupa procesów rozpoczęcia (inicjowania)

– grupa procesów planowania

– grupa procesów realizacji

– grupa procesów monitorowania i kontroli

– grupa procesów zakończenia (zamknięcia)

Obszary wiedzy:

– zarządzanie integracją projektu (procesy: Opracowanie karty projektu, Opracowanie planu zarządzania projektem, Kierowanie i zarządzanie pracami projektu, Monitorowanie i kontrolowanie prac projektu, Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian, Zamknięcie projektu lub etapu),

– zarządzanie zakresem (Planowanie zarządzania zakresem, Zbieranie wymagań, Precyzowanie zakresu, Tworzenie struktury podziału pracy, Przeprowadzanie walidacji zakresu, Kontrolowanie zakresu),

– zarządzanie czasem (Planowanie zarządzania harmonogramem, Określanie działań, Określanie kolejności działań, Szacowanie zasobów działań, Szacowanie czasu trwania działań, Opracowywanie harmonogramu, Kontrolowanie harmonogramu),

– zarządzanie kosztami (Planowanie zarządzania kosztami, Szacowanie kosztów, Określanie budżetu, Kontrolowanie kosztów),

– zarządzanie jakością (Planowanie zarządzania jakością, Przeprowadzanie zapewniania jakości, Kontrolowanie jakości),

– zarządzanie zasobami ludzkimi (Planowanie zarządzania zasobami ludzkimi, Pozyskiwanie zespołu projektu, Kształtowanie zespołu projektu, Zarządzanie zespołem projektu),

– zarządzanie komunikacją (Planowanie zarządzania komunikacją, Zarządzanie komunikacją, Kontrolowanie komunikacji),

– zarządzanie ryzykiem (Planowanie zarządzania ryzykiem, Rozpoznawanie ryzyk, Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk, Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk, Planowanie reakcji na ryzyka, Kontrolowanie ryzyk),

– zarządzanie zamówieniami (Planowanie zarządzania zamówieniami, Dokonywanie zamówień, Kontrolowanie zamówień, Zamknięcie zamówień),

– zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy (Rozpoznawanie interesariuszy, Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy, Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy, Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy).

Certyfikat PMP (Project Management Professional) – uzyskiwany dzięki zdanemu testowi, który należy odnawiać co 3 lata poprzez zgromadzenie 60 punktów PDU. Podejście do egzaminu jest możliwe po spełnieniu warunków formalnych (odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenie w obszarze zarządzania projektami)

Prince2

czyli PRoject IN Controlled Environment (Projekt w Środowisku Kontrolowanym). Poprzednikami były metodyki PROMPT i PROMPT II. W 1989r. brytyjska agenda rządowa opublikowała metodykę pod nową nazwą, tj. Prince. W 1996r. opublikowana została metodyka Prince2, której właścicielem jest Office for Government Commerce (OGC). Ostatnia wersja została opublikowana w 2009r.

Na zarządzanie projektami wg Prince2 składa się zestaw czterech zintegrowanych elementów:

– 7 pryncypiów (zasad)

– 7 tematów

– 7 procesów

– środowisko projektu

Pryncypia:

– ciągła zasadność biznesowa

– korzystanie z doświadczeń

– zdefiniowane role i obowiązki

– zarządzanie etapowe

– zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji

– koncentracja na produktach

– dostosowanie do warunków projektu

Tematy:

– Uzasadnienie Biznesowe

– Organizacja

– Jakość

– Plany

– Ryzyko

– Zmiana

– Postępy

Procesy:

– Przygotowanie projektu

– Inicjowanie projektu

– Zarządzanie strategiczne projektem

– Zarządzanie końcem etapu

– Sterowanie etapem

– Zarządzanie dostarczaniem produktów

– Zamykanie projektu

3 poziomy certyfikacji Prince2: Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner, Prince2 Professional

Certyfikat Prince2 Foundation – podstawy metodyki I terminologia Prince2. Nie ma wymagań dla zdających. Certyfikat przyznawany dożywotnio.

Certyfikat Prince2 Practitioner – wymagane wcześniejsze zdanie egzaminu na poziomie Practitioner. Po 5 latach należy zdać egzamin recertyfikujący

Certyfikat Prince2 Professional – nowy poziom certyfikacji, warunki jego uzyskania nie są upowszechnione

TenStep

Metodyka należy do firmy TenStep, powstałej w latach 90-tych w USA, która została założona przez kilku doświadczonych menedżerów projektów. Powstanie metodyki odbyło się na zlecenie firmy IBM.

Na metodykę TenStep składa się 10 procesów:

– Definiowanie projektu

– Tworzenie harmonogramu i budżetu

– Zarządzanie harmonogramem i budżetem

– Zarządzanie problemami krytycznymi

– Zarządzanie zmianami zakresu

– Zarządzanie komunikacją i dokumentami

– Zarządzanie ryzykiem

– Zarządzanie ludźmi

– Zarządzanie jakością i miarami

– Zarządzanie dostawcami

Jedną z najważniejszych cech metodyki TenStep jest fakt rozpisania rozwiązań służących do zarządzania projektami na 3 poziomach. Dla projektów, w których z różnych względów wymagany jest niski stopień kontroli, stosujemy rozwiązania niesformalizowane. Takie projekty to projekty w obszarach znanych (gdzie wszystko już wiadomo) projekty proste technologicznie, o niskim stopniu ryzyka, bez wielkiego znaczenia strategicznego. Analogicznie projekty wymagające średniego i wyższego stopnia kontroli mają swoje, dedykowane rozwiązania. Najczęściej przywiązuje się dużą wagę do ścisłego sterowania w projektach dużych, o znaczeniu strategicznym. Dlatego do ich realizacji używa się metodyki bardziej złożonej, wersji dla tzw. projektów dużych.

Certyfikacja: osoby, które zdadzą egzamin, uzyskują Międzynarodowy Certyfikat TenStep Project Management, oparty o metodykę TenStep Project Management Process, która jest w pełni zgodna ze standardem metodologicznym PMBoK. W Polsce otwarta certyfikacja nie jest prowadzona. Do certyfikacji przystępują pracownicy firm, w których metodyka jest wdrażana (m.in. KGHM, PGE, Gaz-System).

IPMA

International Project Management Association – organizacja, która opracowała standard zarządzania projektami. Metodyka IPMA zawiera kompleksowy opis kompetencji wymaganych na potrzeby zarządzania projektami. Kompetencje te podzielone zostały na 3 grupy:

– kompetencje techniczne – opisują podstawowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami. Obszar ten obejmuje sedno zarządzania projektami, a jego elementy określa się niekiedy mianem twardych. Istnieje 20 technicznych elementów kompetencji: sukces zarządzania projektem, interesariusze, wymagania i cele projektu, ryzyko: zagrożenia i szanse, jakość, organizacja projektu, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, struktury projektu, zakres i struktury cząstkowe, czas i etapy (fazy) projektu, zasoby, koszty i zasoby finansowe, zamówienia i kontrakty, zmiany, kontrola i raporty, informacje i dokumentacja, komunikacja, rozpoczynanie, zamykanie.

– kompetencje behawioralne – osobowościowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami. Określa postawy i umiejętności Kierownika Projektu. Istnieje 15 behawioralnych elementów kompetencji: przywództwo, zaangażowanie i motywacja, asertywność, odprężanie, otwartość, kreatywność, zorientowanie na wyniki, sprawność, konsultowanie, negocjowanie, konflikty i kryzysy, wiarygodność, docenianie wartości i etyka.

– kompetencje kontekstowe – opisują elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, odnoszące się do kontekstu przedsięwzięcia. Obszar ten obejmuje kompetencje Kierownika Projektu w zarządzaniu relacjami z kierownictwem liniowym organizacji oraz zdolność do funkcjonowania w ramach organizacji nastawionej na realizację przedsięwzięć. Określono 11 kontekstowych elementów kompetencji: orientacja na projekty; orientacja na programy; orientacja na portfele; wdrożenie systemu zarządzania projektami, programami i portfelami; stałe struktury organizacji; działalność gospodarcza; systemy, produkty i technologie; zarządzanie zasobami ludzkimi; zdrowie, ochrona, bezpieczeństwo i środowisko; finanse, prawo

Certyfikacja: otrzymanie certyfikatu oznacza potwierdzenie przez kandydata odpowiednich kompetencji: wiedzy, doświadczenia, kompetencji kierowniczych i interpersonalnych w dziedzinie zarządzania projektami. Określono 4 poziomy certyfikacji: D (Certyfikowany Praktyk), C (Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami), B (Certyfikowany Kierownik Projektu) i A (Certyfikowany Dyrektor Projektu). Dany poziom certyfikacji wymaga spełnienia określonych warunków, np. doświadczenie w zarządzaniu projektami, wiek, posiadanie umiejętności kierowania zespołem projektowym, wyższe wykształcenie.

Customer reviews

"Between 3-4.08.2013 we participated in the course MS Excel – advanced level, which was performed by CI ProLearning. The trainer selected deserves our special recognition. He led the course in professional way, taking care of great atmosphere…"

C.H. Robinson

więcej

"”PRKIK recommends Centrum Innowacji ProLearning as a professional business partner. The training centre organized IT courses in which our employees participated. The course MS 6425-…"

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

więcej

Please fill in the form below in order to sign up for chosen exams.

Code * Name * Date * Time Option
+

Your information

- See terms and conditions
×